Sposoby rozwiązania umowy o pracę

prawo pracy w Profinfo.pl

Zwolnienie z pracy nie zawsze musi oznaczać konsekwencje źle wykonywanych obowiązków zawodowych. Często to pracownik sam decyduje się o odejściu z dotychczasowej pracy, gdyż szuka innej ścieżki rozwoju lub zmusiła go do tego sytuacja życiowa. Żeby zerwać umowę z pracodawcą nie wystarczy dostarczenie mu własnoręcznie podpisanego zwolnienia, gdyż rozwiązanie umowy o pracę musi się odbyć zgodnie z prawem oraz z zachowaniem wymaganej formy i terminów.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Jest to najbardziej wygodna forma zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę, bez zachowywania wymaganych w prawie terminów. Kluczowe jest to, że obie strony muszą zaakceptować warunki zerwania umowy, jednak nie muszą podawać przyczyny, dlaczego doszło do jej rozwiązania. Prawo pracy umożliwia w ten sposób rozwiązanie umowy nawet z pracownikiem chronionym, jeżeli wyraża on taką wolę i nie składa sprzeciwu.

prawo pracy w Profinfo.pl

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Drugą możliwością rozwiązania umowy jest złożenie oświadczenia woli przez jedną stronę. Wówczas musi zostać zachowany okres wypowiedzenia, który zależny jest od rodzaju umowy oraz przepracowanego okresu. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Przy zatrudnieniu powyżej 6 miesięcy, ale krótszym niż 3 lata, okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca. W przypadku pracownika zatrudnionego powyżej 3 lat, jest to 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Prawo pracy reguluje także możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Muszą za tym przemawiać szczególne okoliczności, takie jak:

  • Rażące naruszenie przez pracownika zasad panujących w firmie,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym,
  • popełnienie przestępstwa przez pracownika,
  • opuszczenie miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego.

Warto wspomnieć, że nie zawsze umowa o pracę bez wypowiedzenia może być rozwiązana z winy pracownika. Taka możliwość istnieje również w przypadku niezdolności do pracy lub przedłużanego się zwolnienia lekarskiego, na co pracownik nie ma wpływu.

Rozwiązanie umowy o pracę po upływie jej obowiązywania

Umowa na czas określony jest automatycznie rozwiązywana po terminie jej obowiązywania. Jeżeli nie zostanie ona przedłużona, kończy się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Pracodawca może zaproponować pracownikowi jej przedłużenie, wówczas sporządzany jest nowy dokument na czas określony lub nieokreślony.

Dodaj komentarz