Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki udzielany kontrahentom to nieodzowny element strategii finansowej przedsiębiorstw. Może przybierać co najmniej trzy formy. Te zależą od możliwości firmy i ogólnie przyjętego modelu zarządzania finansami. Zawsze związane są również z zarządzaniem ryzykiem.

Kredyt kupiecki – strategie udzielania

Kredyt kupiecki, ogólnie rzecz biorąc, udzielany jest w oparciu o następujące modele:

  • Model konserwatywny

Zgodnie z nim, przedsiębiorstwo nastawione jest na minimalizację ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta. Dlatego ci są rzetelnie weryfikowani pod kątem wiarygodności finansowej i wypłacalności. Dodatkowo, wymagane są konkretne gwarancje zapłaty – najczęściej w formie poręczenia firmy bądź gwarancji udzielonej przez bank.

  • Model umiarkowany

W tym modelu można zaobserwować bardziej liberalne podejście do udzielonego kredytu kupieckiego. Przede wszystkim nie są wymagane przedpłaty ani inne formy zabezpieczeń. Przedsiębiorstwa bywają również bardziej elastyczne jeśli chodzi o ewentualne odroczenie terminu zapłaty. Nadal jednak wybór partnerów handlowych poprzedzony jest weryfikacją ich wiarygodności.

  • Model dynamiczny

Działania podejmowane w oparciu o tę strategię można określić jako najbardziej ryzykowne. Przedsiębiorstwa współpracują z wieloma partnerami, nie rzadko świadomie podejmując decyzję o udzieleniu kredytu kupieckiego podmiotom mało wiarygodnym. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta bywa tutaj na wysokim poziomie.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zarządzanie ryzykiem w kontekście kredytu kupieckiego może być uzupełnione o wprowadzenie dodatkowych czynników zewnętrznych. Jeśli pod uwagę weźmiemy minimalizację ryzyka, takim instrumentem będzie ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki – wzór umowy ubezpieczenia

Ubezpieczając kredyt kupiecki u zewnętrznego podmiotu, ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenosimy na ubezpieczyciela. Wzory umów i ich warunki są bardzo różne, często wypracowywane indywidualnie. Ubezpieczyć można transakcje krajowe i zagraniczne łącznie z takimi, które realizowane są na mało stabilnych rynkach.

Dodaj komentarz